ALGEMENE VOORWAARDEN TOPROW ROEICENTRA B.V.

TopRow Roeicentra B.V. (hierna: TopRow) is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34376343.

  1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een roeiactiviteit, aangeboden en/of verzorgd door TopRow.

Een roeiactiviteit is (i) een roeicursus, (ii) een eenmalige roeiles, of (iii) een los roeiproduct.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke cursusboeking en elke losse boeking die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een roeiactiviteit.

Zowel door het boeken van een cursus of eenmalige roeiles alsook door deelname aan een roeiactiviteit verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

TopRow kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Roeicentrum Berlagebrug. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het TopRow toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

  1. OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen TopRow en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

Voor TopRow ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TopRow. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

Een overeenkomst tussen TopRow en een Deelnemer bestaat uit (i) een cursusboeking, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal roeiactiviteiten in cursusverband of (ii) een boeking voor een eenmalige roeiles of activiteit.

 

  1. CURSUSBOEKINGEN EN ABONNEMENTEN

Cursusboekingen en Eenmalige boekingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van Cursusboekingen en Eenmalige boekingen worden opgeschort. TopRow heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Een Cursus bestaat altijd uit een aantal (meestal 8) aaneengesloten lessen. Deelnemer schrijft zich altijd in voor een hele Cursus. De startdata van de cursussen zijn op de website te vinden.

Een Cursusboeking loopt automatisch af. Een Cursusboeking wordt niet stilzwijgend verlengd.

 

  1. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Cursusboekingen en (iii) de Eenmalige roeilessen of activiteiten staan op de website van Roeicentrum Berlagebrug. TopRow heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Roeicentrum Berlagebrug. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Cursusboekingen en Losse trainingen/activiteiten.

Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen van Abonnementen te geschieden via automatische incasso.

Een Losse training dient vooraf ineens te worden betaald.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die TopRow of een door TopRow ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan TopRow verschuldigd is, aan TopRow verschuldigd.

TopRow heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

  1. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN ROEIACTIVITEIT

Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Roeiactiviteit aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Roeiactiviteit.

TopRow is gerechtigd de trainingsplanning tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

TopRow heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte trainingen gecrediteerd.

Buitengewone omstandigheden leveren voor TopRow altijd overmacht op en ontheffen TopRow van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is TopRow ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijs kan een training worden afgelast. TopRow is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Roeiactiviteit door gevaarlijke weersomstandigheden.

Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Roeiactiviteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door TopRow van de Roeiactiviteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een Roeiactiviteit geschiedt op eigen risico.

TopRow, haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Roeiactiviteit.

Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van TopRow, haar medewerkers en instructeurs, is TopRow niet aansprakelijk.

TopRow is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Roeiactiviteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

TopRow is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Roeiactiviteit. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Roeiactiviteit. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

TopRow behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Roeiactiviteit.

De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Roeiactiviteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

TopRow respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

TopRow gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal TopRow deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

TopRow zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend zover noodzakelijk aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

De werknemers van TopRow en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

De verstrekte informatie op de website www.roeicentrumberlagebrug.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel TopRow de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan TopRow niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van TopRow sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derde partijen waarnaar op de website www.roeicentrumberlagebrug.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door TopRow gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. TopRow aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.roeicentrumberlagebrug.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TopRow

 

8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door TopRow.

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Pin It on Pinterest

Share This